จำหน่าย ไฟประดับ LED , ไฟกระพริบ , ไฟหยดน้ำ , ไฟหิ่งห้อย , ไฟริบบิ้น , ไฟสายยาง , ไฟเส้น led , ไฟท่อยาง , ไฟดาวตก ราคาถูก ราคาส่ง มารตฐาน มอก.

ไฟกระพริบ

       ไฟกระพริบ สีรวม ( RGB )         ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

ไฟกระพริบ สีเหลือง ( YELLOW ) ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

     ไฟกระพริบ สีฟ้า ( BLUE )       ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

    ไฟกระพริบ สีเขียว ( GREEN )       ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

    ไฟกระพริบ สีแดง ( RED )       ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

    ไฟกระพริบ สีชมพู ( PINK )       ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

     ไฟกระพริบ สีขาว ( WHITE )       ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

             ไฟกระพริบ สีวอมไวท์          (WARM WHITE)ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

ไฟไม่กระพริบ

         ไฟไม่กระพริบ สีเหลือง          ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ

              ไฟไม่กระพริบ สีฟ้า              ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ 

              ไฟไม่กระพริบ สีเขียว              ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ 

              ไฟไม่กระพริบ สีแดง              ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ 

              ไฟไม่กระพริบ สีชมพู              ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ 

              ไฟไม่กระพริบ สีขาว              ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ 

         ไฟไม่กระพริบ สีวอมไวท์          ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง ตามงานเทศกาลต่างๆ 

ไฟเชอร์รี่

    ไฟเชอรี่ สีรวม ไฟเชอรี่LED      ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

    ไฟเชอรี่ สีฟ้า ไฟเชอรี่LED      ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

    ไฟเชอรี่ สีเขียว ไฟเชอรี่LED      ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

    ไฟเชอรี่ สีแดง ไฟเชอรี่LED      ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

    ไฟเชอรี่ สีชมพู ไฟเชอรี่LED      ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

    ไฟเชอรี่ สีขาว ไฟเชอรี่LED      ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

 ไฟเชอรี่ สีวอมไวท์ ไฟเชอรี่LED  ไฟประดับตกแต่งตามงานเทศการต่างๆ

ไฟดาวตก 80 เซ็นติเมตร

       ไฟดาวตก สีรวม ( RGB )      ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟฝนดาวตก ราคาถูกที่สุด

       ไฟดาวตก สีฟ้า ( BLUE )      ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟฝนดาวตก ราคาถูกที่สุด

       ไฟดาวตก สีเขียว ( GREEN )      ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟฝนดาวตก ราคาถูกที่สุด

       ไฟดาวตก สีแดง ( RED )      ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟฝนดาวตก ราคาถูกที่สุด

       ไฟดาวตก สีขาว ( WHITE )      ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟฝนดาวตก ราคาถูกที่สุด

   ไฟดาวตก สีวอมไวท์       (WARM WHITE) ยาว 80 cm.   ไฟฝนดาวตก ราคาถูกที่สุด

ไฟดาวตก 30 เซ็นติเมตร

   ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีรวม    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

     ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีฟ้า    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

     ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีเขียว    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

     ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีแดง    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

     ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีชมพู    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

     ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีขาว    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

 ชุดไฟดาวตก 8 แท่ง สีวอมไวท์    ยาว 30 เซ็นติเมตร ไฟประดับตกแต่ง

ไฟสายยางท่อกลมLED 10 เมตร

   ไฟสายยางท่อกลมLED สีรวม       10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

 ไฟสายยางท่อกลมLED สีเหลือง   10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

     ไฟสายยางท่อกลมLED สีฟ้า      10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟสายยางท่อกลมLED สีเขียว   10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

   ไฟสายยางท่อกลมLED สีแดง    10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

  ไฟสายยางท่อกลมLED สีชมพู    10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

   ไฟสายยางท่อกลมLED สีขาว      10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

         ไฟสายยางท่อกลมLED          สีวอมไวท์ 10 เมตร ไฟสายยางLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟสายยางท่อกลมLED 100 เมตร

ไฟสายยางท่อกลมLED สีรวม  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อกลมLED สีเหลือง  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อกลมLED สีฟ้า  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อกลมLED สีเขียว  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อกลมLED สีแดง  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อกลมLED สีชมพู  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อกลมLED สีขาว  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

         ไฟสายยางท่อกลมLED          สีวอมไวท์  100 เมตร ไฟสายยางท่อกลม  ไฟสายยาง LED

ไฟสายยางท่อแบนSMD 100 เมตร

ไฟสายยางท่อแบนSMD สีฟ้า 100 เมตร หลอดSMD ไฟสายยางท่อแบนSMD5050

ไฟสายยางท่อแบนSMD สีเขียว 100 เมตร หลอดSMD ไฟสายยางท่อแบนSMD5050

ไฟสายยางท่อแบนSMD สีแดง 100 เมตร หลอดSMD ไฟสายยางท่อแบนSMD5050

ไฟสายยางท่อแบนSMD สีชมพู 100 เมตร หลอดSMD ไฟสายยางท่อแบนSMD5050

ไฟสายยางท่อแบนSMD สีขาว 100 เมตร หลอดSMD ไฟสายยางท่อแบนSMD5050

        ไฟสายยางท่อแบนSMD         สีวอมไวท์ 100 เมตร หลอดSMD ไฟสายยางท่อแบนSMD5050

ไฟตาข่ายเล็ก ขนาด 1.5 X 1.5 เมตร

ไฟตาข่ายเล็ก ( สีรวม ) ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง

ไฟตาข่ายเล็ก ( สีฟ้า ) ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง

ไฟตาข่ายเล็ก ( สีแดง) ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง

       ไฟตาข่ายเล็ก ( สีชมพู )        ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง

          ไฟตาข่ายเล็ก ( สีขาว )          ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง

       ไฟตาข่ายเล็ก ( สีวอมไวท์ )          ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ ขนาด 3 X 3 เมตร

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีรวม ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีเหลือง ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีเขียว ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีแดง ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีชมพู ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีขาว ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

  ไฟตาข่ายใหญ่ แบบกระพริบ     สีวอมไวท์ ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ ขนาด 3 X 3 เมตร

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีเหลือง ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีฟ้า ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีเขียว ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีแดง ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีชมพู ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีขาว ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟตาข่ายใหญ่ แบบไม่กระพริบ สีวอมไวท์ ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED

ไฟแท่ง 7 สี

         ไฟแท่ง 7 สี ( หลอดใส )        ไฟประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ สวยงาม มีสีสัน มากมาย

         ไฟแท่ง 7 สี ( หลอดขุ่น )        ไฟประดับตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ สวยงาม มีสีสัน มากมาย

ขายไฟประดับ ราคาถูก ราคาส่งถูกที่สุด

ไฟประดับปีใหม่,ไฟประดับคริสมาส,ไฟติดต้นไม้,ไฟสายยาง led,ไฟท่อยาง,ไฟกระพริบ,ไฟหยดน้ำ,ไฟหิ่งห้อย,ไฟตกแต่งร้านอาหาร,ไฟประดับงานแต่งงาน,ตกแต่งงานเทศกาล,ไฟริบบิ้น,ไฟเส้น led

ศูนย์รวม ไฟประดับตกแต่ง ราคาประหยัด ราคาถูก ราคาส่ง ไฟตาข่าย , ไฟเชอรี่ , ไฟสายยาง LED , ไฟท่อยาง , ไฟเส้น led , ไฟดาวตก , ไฟกระพริบ , ไฟหยดน้ำ , ไฟหิ่งห้อย , ไฟริบบิ้น

  ไฟกระพริบ led ไฟไม่กระพริบ ไฟหยดน้ำ ไฟหิ่งห้อย

ไฟกระพริบ ไฟหยดน้ำ ไฟหิ่งห้อย ไฟประดับตกแต่ง led ปัจจุบันเริ่มนิยมนำมาใช้ตกแต่งงานปีใหม่,งานคริสมาส,แต่งร้านอาหาร,ประดับงานแต่ง,งานเลี้ยง,งานเทศกาล เพราะมีขนาดที่เล็ก มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมงประหยัดไฟและหลอดไม่ร้อนเร็ว ไฟกระพิบ led สามารถเปลี่ยนสีได้โดยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ใดๆ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

รายละเอียดของสินค้า

จำนวนหลอด : 100  หลอด LED

สี : สีแดง  / สีเหลือง  /  สีเขียว  /  สีขาว  /  สีฟ้า  /  สีวอมไวท์  /  สีชมพู / สีรวมRGB

แรงดันไฟ : AC 220 V

ระยะห่างของหลอด : 10 cm

ความยาว : 8  m

สีของสายไฟ : สีใส หนา

การใช้พลังงาน : 1PC (LED) การใช้พลังงาน  0.066 W

คุณสมบัติ : มีกล่องคอนโทรลการกระพริบ 8 จังหวะ

ไฟกระพริบสีเหลือง ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีเหลือง ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีรวมRGB ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีรวมRGB ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีฟ้า ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีฟ้า ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีเขียว ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีเขียว ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีแดง ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีแดง ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีชมพู ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีชมพู ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีขาว ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีขาว ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟกระพริบสีวอมไวท์ ไฟกระพริบLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟกระพริบสีวอมไวท์ ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีเหลือง หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีเหลือง ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีฟ้า หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีฟ้า ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีเขียว หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีเขียว ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีแดง หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีแดง ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีชมพู หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีชมพู ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีขาว หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีขาว ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

ไฟไม่กระพริบสีวอมไวท์ หลอดไฟLED ไฟประดับตกแต่ง

ไฟไม่กระพริบสีวอมไวท์ ไฟประดับตกแต่ง หลอดLED มีสีสันที่สวยงามสามารถนำมาตกแต่งในสถานที่ต่างๆมากมาย ประดับตกแต่งตามที่ใจต้องการ ปลั๊กไฟสามารถพ่วงต่อกันได้ สายยาว 8 เมตร 100 LED มีปุ่มกดฟังชั้นได้ 8 โหมด สามารถกดให้ไฟเป็นไม่กระพริบได้ เมื่อถอดปลั๊กออก สเต็ปไฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมที่เราเสียบปลั๊กแล้วเปิดครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม

  ไฟสายยาง led ไฟท่อยาง ไฟสายยางท่อแบน ไฟสายยางท่อกลม

ไฟสายยางled เป็นไฟที่นำมาใช้ประดับตกแต่งเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กับวัตถุชิ้นนั้นๆ จะประกอบไปด้วย หลอดไฟที่เชื่อมต่อกัน ห่อหุ้มด้วย PVC คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ให้ความสวยงามแก่ผู้พบเห็น ด้วยการออกแบบดีไซน์ของไฟสายยางขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ ไฟสายยาง เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสิ่งภายนอกที่อาจมากระทบทำให้เกิดความเสียหายได้ ด้านราคาถือว่าไม่สูงมาก ไฟสายยางสามารถดัดตกแต่งได้ตามความต้องการ เช่น ประดับตกแต่งไฟในช่วงคริสต์มาส แต่งงานปีใหม่ ประดับตามรั้วหน้าบ้าน หลังคา เป็นต้น สามารถติดตั้งได้ทุกที่ ที่ต้องการและสามารถใช้ไฟสายยางตกแต่งภายในบ้าน เช่น ตามขอบประตู ขอบตู้ ชั้นหนังสือ หรือ รอบๆหน้าต่าง รั้วหน้าบ้าน รวมไปถึงราวบันได ซึ่งให้ทั้งความสวยงามและความปลอดภัยเวลาที่แสงมีไม่พอ ไฟสายยางมีราคาถูกและสามารถติดตั้งได้ง่ายๆ

ไฟสายยางท่อแบนสีฟ้า 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อแบนสีฟ้า 100เมตร ไฟสายยางท่อแบนled smd5050 led ตกแต่งปีใหม่ ตกแต่งคริสมาส งานแต่งงาน ตกแต่งเพดานราคาส่ง ถูกกว่าคลองถม ไฟท่อยางled ไฟใต้ฝ้า ตกแต่งเพดาน ตากแต่งบาร์ ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ต่อง่ายแค่เสีบยปลั๊กใช้ได้เลย ไฟตกแต่งตลาด ตกแต่งอาคาร สถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร กันน้ำ100%

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อแบนสีเขียว 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อแบนสีเขียว 100เมตร ไฟสายยางท่อแบนled smd5050 led ตกแต่งปีใหม่ ตกแต่งคริสมาส งานแต่งงาน ตกแต่งเพดานราคาส่ง ถูกกว่าคลองถม ไฟท่อยางled ไฟใต้ฝ้า ตกแต่งเพดาน ตากแต่งบาร์ ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ต่อง่ายแค่เสีบยปลั๊กใช้ได้เลย ไฟตกแต่งตลาด ตกแต่งอาคาร สถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร กันน้ำ100%

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อแบนสีแดง 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อแบนสีแดง 100เมตร ไฟสายยางท่อแบนled smd5050 led ตกแต่งปีใหม่ ตกแต่งคริสมาส งานแต่งงาน ตกแต่งเพดานราคาส่ง ถูกกว่าคลองถม ไฟท่อยางled ไฟใต้ฝ้า ตกแต่งเพดาน ตากแต่งบาร์ ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ต่อง่ายแค่เสีบยปลั๊กใช้ได้เลย ไฟตกแต่งตลาด ตกแต่งอาคาร สถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร กันน้ำ100%

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อแบนสีชมพู 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อแบนสีชมพู 100เมตร ไฟสายยางท่อแบนled smd5050 led ตกแต่งปีใหม่ ตกแต่งคริสมาส งานแต่งงาน ตกแต่งเพดานราคาส่ง ถูกกว่าคลองถม ไฟท่อยางled ไฟใต้ฝ้า ตกแต่งเพดาน ตากแต่งบาร์ ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ต่อง่ายแค่เสีบยปลั๊กใช้ได้เลย ไฟตกแต่งตลาด ตกแต่งอาคาร สถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร กันน้ำ100%

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อแบนสีขาว 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อแบนสีขาว 100เมตร ไฟสายยางท่อแบนled smd5050 led ตกแต่งปีใหม่ ตกแต่งคริสมาส งานแต่งงาน ตกแต่งเพดานราคาส่ง ถูกกว่าคลองถม ไฟท่อยางled ไฟใต้ฝ้า ตกแต่งเพดาน ตากแต่งบาร์ ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ต่อง่ายแค่เสีบยปลั๊กใช้ได้เลย ไฟตกแต่งตลาด ตกแต่งอาคาร สถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร กันน้ำ100%

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อแบนสีวอมไวท์ 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อแบนสีวอมไวท์ 100เมตร ไฟสายยางท่อแบนled smd5050 led ตกแต่งปีใหม่ ตกแต่งคริสมาส งานแต่งงาน ตกแต่งเพดานราคาส่ง ถูกกว่าคลองถม ไฟท่อยางled ไฟใต้ฝ้า ตกแต่งเพดาน ตากแต่งบาร์ ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ต่อง่ายแค่เสีบยปลั๊กใช้ได้เลย ไฟตกแต่งตลาด ตกแต่งอาคาร สถานที่ ตกแต่งร้านอาหาร กันน้ำ100%

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีรวมRGB 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีรวมRGB 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีเหลือง 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีเหลือง 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีฟ้า 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีฟ้า 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีเขียว 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีเขียว 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีขาว 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีขาว 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีวอมไวท์ 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีวอมไวท์ 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีแดง 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีแดง 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีชมพู 100เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีชมพู 100เมตร ไฟสายยางท่อกลม LED ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44 สามารถใช้งานได้ทั้งท ภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีวอมไท์ 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีวอมไวท์ 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีขาว 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีขาว 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีรวมRGB 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีรวมRGB 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีเหลือง 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีเหลือง 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีฟ้า 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีฟ้า 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีเขียว 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีเขียว 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีแดง 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีแดง 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟสายยางท่อกลมสีชมพู 10เมตร ไฟประดับ led 

ไฟสายยางท่อกลมสีชมพู 10เมตร ไฟสายยาง LED ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาส ตกแต่งร้านอาหาร ประดับต้นไม้ แต่งงานแต่ง งานเทศกาลต่างๆ  ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน IP 44  อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชม. ติดตั้งสะดวกสบายใช้งานง่าย

อ่านเพิ่มเติม

  ไฟดาวตก 80 CM ไฟดาวตก 30 CM ไฟประดับตกแต่ง led

ไฟดาวตก นิยมใช้ประดับต้นไม้ประดับตามงานเลี้ยง ติดตามต้นไม้ ประดับต้นคริสมาส ศาลพระภูมิ หน้าร้านขายของ ตามระเบียง ร้านค้าต่างๆ ตกแต่งงานปีใหม่ งานคริสมาสและเทศกาลต่างๆ ไฟดาวตก led สามารถ กันน้ำได้ยกเว้นเฉพราะตัวปลั๊ก การใช้งานแค่เสียบปลั๊กไฟก็สามารถใช้งานได้เลย ใช้งานง่ายประหยัดไฟและทนทานคุ้มค่า 1 หลอด จะมีความยาว 80 เซ็นติเมตร และ 30 เซ็นติเมตร

ไฟดาวตก 80CM สีวอมไวท์ ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 80CM สีวอมไวท์ ไฟประดับ led ไฟฝนดาวตก 80 cm. แต่งประดับ อาคาร ต้นไม้ ร้านค้าราคาส่ง ชุดไฟดาวตก(สีวอมไวท์) ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟดาวตก ฝนดาวตก 1 แท่ง ยาว 80 ซม.ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย ประดับตกแต่ง คริสมาส ตลาด ต้นไม้ อาคาร สะพาน เสียบปลั้กใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 80CM สีขาว ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 80CM สีขาว ไฟประดับ led ไฟฝนดาวตก 80 cm. แต่งประดับ อาคาร ต้นไม้ ร้านค้าราคาส่ง ชุดไฟดาวตก(สีขาว) ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟดาวตก ฝนดาวตก 1 แท่ง ยาว 80 ซม.ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย ประดับตกแต่ง คริสมาส ตลาด ต้นไม้ อาคาร สะพาน เสียบปลั้กใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 80CM สีรวมRGB ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 80CM สีรวมRGB ไฟประดับ led ไฟฝนดาวตก 80 cm. แต่งประดับ อาคาร ต้นไม้ ร้านค้าราคาส่ง ชุดไฟดาวตก(สีรวมRGB) ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟดาวตก ฝนดาวตก 1 แท่ง ยาว 80 ซม.ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย ประดับตกแต่ง คริสมาส ตลาด ต้นไม้ อาคาร สะพาน เสียบปลั้กใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 80CM สีฟ้า ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 80CM สีฟ้า ไฟประดับ led ไฟฝนดาวตก 80 cm. แต่งประดับ อาคาร ต้นไม้ ร้านค้าราคาส่ง ชุดไฟดาวตก(สีฟ้า) ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟดาวตก ฝนดาวตก 1 แท่ง ยาว 80 ซม.ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย ประดับตกแต่ง คริสมาส ตลาด ต้นไม้ อาคาร สะพาน เสียบปลั้กใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 80CM สีเขียว ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 80CM สีเขียว ไฟประดับ led ไฟฝนดาวตก 80 cm. แต่งประดับ อาคาร ต้นไม้ ร้านค้าราคาส่ง ชุดไฟดาวตก(สีเขียว) ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟดาวตก ฝนดาวตก 1 แท่ง ยาว 80 ซม.ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย ประดับตกแต่ง คริสมาส ตลาด ต้นไม้ อาคาร สะพาน เสียบปลั้กใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 80CM สีแดง ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 80CM สีแดง ไฟประดับ led ไฟฝนดาวตก 80 cm. แต่งประดับ อาคาร ต้นไม้ ร้านค้าราคาส่ง ชุดไฟดาวตก(สีแดง) ยาว 80 เซ็นติเมตร ไฟดาวตก ฝนดาวตก 1 แท่ง ยาว 80 ซม.ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย ประดับตกแต่ง คริสมาส ตลาด ต้นไม้ อาคาร สะพาน เสียบปลั้กใช้ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 30CM สีวอมไวท์ ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 30CM สีวอมไวท์ ไฟประดับ led ไฟประดับตกแต่ง ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย เสียบปลั้กใช้ได้เลย ระยะห่างหลอดละ 30 ยาวทั้งชุด 2.5 เมตร กันน้ำ100% ใช้งานกลางแจ้ง ใช้ประดับตกแต่งวันปีใหม่ คริสมาส ประดับตกแต่งต้นไม้ ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ จัดงานรื่นเริง แต่งร้านอาหาร งานแต่งงาน ประดับเทศกาลตกแต่งถนน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 30CM สีขาว ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 30CM สีขาว ไฟประดับ led ไฟประดับตกแต่ง ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย เสียบปลั้กใช้ได้เลย ระยะห่างหลอดละ 30 ยาวทั้งชุด 2.5 เมตร กันน้ำ100% ใช้งานกลางแจ้ง ใช้ประดับตกแต่งวันปีใหม่ คริสมาส ประดับตกแต่งต้นไม้ ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ จัดงานรื่นเริง แต่งร้านอาหาร งานแต่งงาน ประดับเทศกาลตกแต่งถนน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 30CM สีรวมRGB ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 30CM สีรวมRGB ไฟประดับ led ไฟประดับตกแต่ง ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย เสียบปลั้กใช้ได้เลย ระยะห่างหลอดละ 30 ยาวทั้งชุด 2.5 เมตร กันน้ำ100% ใช้งานกลางแจ้ง ใช้ประดับตกแต่งวันปีใหม่ คริสมาส ประดับตกแต่งต้นไม้ ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ จัดงานรื่นเริง แต่งร้านอาหาร งานแต่งงาน ประดับเทศกาลตกแต่งถนน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 30CM สีฟ้า ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 30CM สีฟ้า ไฟประดับ led ไฟประดับตกแต่ง ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย เสียบปลั้กใช้ได้เลย ระยะห่างหลอดละ 30 ยาวทั้งชุด 2.5 เมตร กันน้ำ100% ใช้งานกลางแจ้ง ใช้ประดับตกแต่งวันปีใหม่ คริสมาส ประดับตกแต่งต้นไม้ ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ จัดงานรื่นเริง แต่งร้านอาหาร งานแต่งงาน ประดับเทศกาลตกแต่งถนน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 30CM สีเขียว ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 30CM สีเขียว ไฟประดับ led ไฟประดับตกแต่ง ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย เสียบปลั้กใช้ได้เลย ระยะห่างหลอดละ 30 ยาวทั้งชุด 2.5 เมตร กันน้ำ100% ใช้งานกลางแจ้ง ใช้ประดับตกแต่งวันปีใหม่ คริสมาส ประดับตกแต่งต้นไม้ ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ จัดงานรื่นเริง แต่งร้านอาหาร งานแต่งงาน ประดับเทศกาลตกแต่งถนน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟดาวตก 30CM สีแดง ไฟประดับ led 

ไฟดาวตก 30CM สีแดง ไฟประดับ led ไฟประดับตกแต่ง ไม่ต้องใช้หม้อแปลง ติดตั้งง่าย เสียบปลั้กใช้ได้เลย ระยะห่างหลอดละ 30 ยาวทั้งชุด 2.5 เมตร กันน้ำ100% ใช้งานกลางแจ้ง ใช้ประดับตกแต่งวันปีใหม่ คริสมาส ประดับตกแต่งต้นไม้ ตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆ จัดงานรื่นเริง แต่งร้านอาหาร งานแต่งงาน ประดับเทศกาลตกแต่งถนน

อ่านเพิ่มเติม

  ไฟตาข่ายเล็ก ไฟตาข่ายใหญ่ ไฟประดับตกแต่ง led

ไฟตาข่าย led ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับ ประดับงานปีใหม่ ตกแต่งงานคริสมาส ประดับงานแต่งงาน ตกแต่งต้นไม้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

ไฟตาข่ายเล็ก สีวอมไวท์ ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายเล็ก สีวอมไวท์ ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ ประดับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ติดต้นไม้ ตกแต่งรั้ว ตกแต่งงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายเล็ก สีขาว ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายเล็ก สีขาว ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ ประดับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ติดต้นไม้ ตกแต่งรั้ว ตกแต่งงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายเล็ก สีรวมRGB ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายเล็ก สีรวมRGB ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ ประดับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ติดต้นไม้ ตกแต่งรั้ว ตกแต่งงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายเล็ก สีฟ้า ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายเล็ก สีฟ้า ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ ประดับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ติดต้นไม้ ตกแต่งรั้ว ตกแต่งงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายเล็ก สีแดง ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายเล็ก สีแดง ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ ประดับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ติดต้นไม้ ตกแต่งรั้ว ตกแต่งงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายเล็ก สีชมพู ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายเล็ก สีชมพู ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ไฟประดับตกแต่ง เหมาะสำหรับตกแต่งงานปีใหม่ ประดับร้านอาหาร ร้านกาแฟ ติดต้นไม้ ตกแต่งรั้ว ตกแต่งงานแต่งงาน งานเลี้ยง งานวันเกิด งานเทศกาลต่างๆ ประหยัดพลังงาน กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีวอมไวท์ ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีวอมไวท์ ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีขาว ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีขาว ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีแดง ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีแดง ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีชมพู ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีชมพู ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีรวมRGB ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีรวมRGB ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีเหลือง ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีเหลือง ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีฟ้า ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีฟ้า ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีเขียว ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบกระพริบ สีเขียว ไฟประดับ led ไฟตาข่าย LED ขนาด 3 x 3 เมตร ไฟประดับตกแต่ง ไฟตกแต่งสถานที่ต่างๆ ปลัั๊กไฟสามารถเสียบต่อกันได้ 1 ชุด มี 496 หลอด หลอดเป็นหลอดLED ไม่กินไฟมาก ช่วยประหยัดไฟได้เยอะขึ้น มีสีสันที่สวยงาม

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีวอมไวท์ ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีวอมไวท์ ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีขาว ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีขาว ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีชมพู ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีชมพู ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีแดง ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีแดง ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีเขียว ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีเขียว ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีฟ้า ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีฟ้า ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีเหลือง ไฟประดับ led 

ไฟตาข่ายใหญ่แบบไม่กระพริบ สีเหลือง ไฟประดับ led ประหยัดพลังงาน หลอด LED กันน้ำ กันแดด กันฝุ่นละออง ทนต่อการกัดกร่อน สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชม.ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป จัดเก็บง่าย และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

  ไฟเชอรี่ led ไฟประดับตกแต่ง led

ไฟเชอรี่ จะเป็นไฟลูกกลมๆ คล้ายลูกเชอรี่ จึงเรียกว่าไฟเชอรี่กัน ในไฟเชอรี่ 1 เส้น จะมีหลอดไฟ LED อยู่ 50 ดวง มีความยาว 6 เมตร เหมาะสำหรับตกแตงพุ่มไม้ ต้นไม้เตี้ยๆ ที่ไม่มีความสูงงมากนัก ใช้ประดับหน้าร้านหรือสถานที่ต่างๆ

ไฟเชอรี่ สีวอมไวท์ ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีวอมไวท์ ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟเชอรี่ สีขาว ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีขาว ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟเชอรี่ สีชมพู ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีชมพู ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟเชอรี่ สีแดง ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีแดง ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟเชอรี่ สีเขียว ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีเขียว ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟเชอรี่ สีฟ้า ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีฟ้า ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟเชอรี่ สีรวมRGB ไฟประดับ led 

ไฟเชอรี่ สีรวมRGB ไฟประดับ led ตามงานเทศการต่างๆ ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามที่ใจต้องการ หลอดLED สายยาว 5 เมตร มี 50 หลอด ขนาดหลอดเท่ากับเหรียญบาท ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอด 0.5 cm สามารถเสียบปลั๊กใช้งานได้เลย

อ่านเพิ่มเติม

  ไฟแท่ง 7 สี led ไฟประดับตกแต่ง led

ไฟแท่ง 7 สี หลอดใส ไฟประดับ led 

ไฟแท่ง 7 สี หลอดใส ไฟประดับ led ยาว 100ซม. มีปลั้กเสียบใช้งานได้เลย กันน้ำ สามารถต่อกันไปเรื่อยๆได้ ใช้ทำไฟพัด ไฟตกแต่งเวที หลอดไฟจะมี 7 สีวิ่งสลับกันไปมา สวยงาม ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย  แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป เก็บง่าย  และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

ไฟแท่ง 7 สี หลอดขุ่น ไฟประดับ led 

ไฟแท่ง 7 สี หลอดขุ่น ไฟประดับ led ยาว 100ซม. มีปลั้กเสียบใช้งานได้เลย กันน้ำ สามารถต่อกันไปเรื่อยๆได้ ใช้ทำไฟพัด ไฟตกแต่งเวที หลอดไฟจะมี 7 สีวิ่งสลับกันไปมา สวยงาม ติดตั้งสะดวกสบาย ใช้งานง่าย  แค่เสียบปลั๊กไฟบ้านทั่วไป เก็บง่าย  และนำกลับมาใช้ใหม่ก็ง่าย

อ่านเพิ่มเติม